Wettelijke vermeldingen

Gelieve de gebruiksvoorwaarden van deze website aandachtig te lezen voor u op de verschillende pagina's begint te surfen. Door verbinding te maken met deze website, aanvaardt u de onderhavige voorwaarden zonder voorbehoud. Overeenkomstig artikel 6 van de Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 inzake het Vertrouwen in de digitale economie, zijn de verantwoordelijken van deze website:

 

Unipex

SIRET-code: 41053219600046 – RCS Nanterre 410 532 196
SAS kapitaal 5 410 200 € - VAT : FR16410532196
Hoofdkwartier: Tour Franklin, 100 - 101 Terrasse Boieldieu - 92 042 La Défense
Telefoon: +33 (0)1 47 32 81 30 - Fax: +33 (0)1 41 96 22 00
E-mail: communications@unipex.com
Verantwoordelijke uitgever: Caroline Lesellier, verantwoorde marketing communicatie
Website: www.unipex.com
Hosting: SOS Data - 22 rue de Bignoux - 86 000 Poitiers
Website: www.sos-data.fr
Ontwikkeling: DDLC & Co - 6 Boulevard Alfred Nobel - 37 540 Saint Cyr sur Loire
Creatie: Emmanuel + Stéphane / Brigitte Nataï La Brigitterie

Alle activiteiten gerelateerd aan de commercialisatie van gereglementeerde producten worden bijgehouden en de bijhorende reglementeringen worden gerespecteerd. Voor alle bijkomende informatie, gelieve onze verantwoordelijke reglementeringen te contacteren.

 

Gebruiksvoorwaarden

De website www.unipex.com wordt aangeboden in verschillende scripttalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS enz.…). Voor een hoger gebruikscomfort en een aangenamere grafische vormgeving raden wij u aan moderne browsers te gebruiken zoals Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome enz.
 
Unipex stelt alles in het werk om betrouwbare informatie te verstrekken en zijn website betrouwbaar bij te werken. Er kunnen echter fouten of weglatingen optreden. De internetgebruiker dient dus de juistheid van de gegevens na te gaan bij de verantwoordelijke uitgever en alle wijzigingen van de website te signaleren die hij nuttig acht. Unipex is in geen geval verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie en voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die hieruit kan voortvloeien.
 
De website www.unipex.com kan u vragen cookies te aanvaarden met het oog op statistische noden en de weergave van de site. Een cookie is een bestand dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door de server van de website die u bezoekt. Dit bevat verschillende gegevens die op uw computer in een eenvoudig tekstbestand worden opgeslagen waartoe de server toegang heeft om deze gegevens te lezen en op te slaan. Bepaalde delen van deze website werken mogelijk niet indien u de cookies niet aanvaardt.
Om de weigering van cookies te bevestigen, gelieve de hierbijgevoegde pagina te raadplegen https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser

De gebruikers, abonnees en bezoekers van de Unipex website mogen geen hyperlink plaatsen die verwijst naar de site zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Unipex. In de veronderstelling dat een gebruiker of bezoeker een hyperlink zou willen plaatsen die verwijst naar de site van Unipex, dient hij een e-mail te richten die toegankelijk is op de website met zijn verzoek om een hyperlink te plaatsen. Unipex behoudt zich het recht voor om een hyperlink te aanvaarden of te weigeren zonder zijn beslissing te moeten verantwoorden.
De activiteiten van het bedrijf en de informatie hieromtrent worden voorgesteld op de website www.unipex.com. Unipex doet er alles aan om zo precies mogelijke informatie op de website www.unipex.com te plaatsen. De inlichtingen op de website www.unipex.com zijn niet exhaustief en de foto's zijn niet contractueel. Deze worden verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die sinds het online plaatsen zijn aangebracht. Alle informatie op de website www.unipex.com wordt trouwens louter ter indicatie verstrekt en kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd of aangepast. 

 

Contractuele beperkingen inzake de gegevens

De informatie op deze website is zo nauwkeurig mogelijk en de website wordt op verschillende tijdstippen per jaar bijgewerkt, maar kan echter onjuistheden of weglatingen bevatten. Indien u een lacune vaststelt, een fout of iets wat op een stoornis lijkt, gelieve dit dan via e-mail te signaleren via het adres communications@unipex.com. Beschrijf hierbij zo precies mogelijk het probleem (pagina die problemen geeft, type computer en browser...).
 
Elke inhoud die wordt gedownload gebeurt voor rekening en risico van de gebruiker en op eigen verantwoordelijkheid. Bijgevolg kan Unipex niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade aan de computer van de gebruiker of voor enig verlies van gegevens volgend op een download. Bovendien verbindt de gebruiker van de website zich ertoe de site te bezoeken met recent materiaal dat geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de laatste generatie.
 
De hyperlinks die op onderhavige site staan en naar andere bestaande sites op het internet verwijzen, kunnen in geen geval de aansprakelijkheid inroepen van Unipex.

 

Intellectuele eigendom

Alle huidige inhoud op de website www.unipex.com, met inbegrip van maar niet beperkt tot het merk, de grafische vormgeving, foto's, tekst, video's, animatie, geluid, logo's, GIF's en iconen evenals hun vormgeving zijn exclusief eigendom van het bedrijf.
 
Elke reproductie, verdeling, wijziging, aanpassing, doorzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Unipex. Deze weergave of reproductie vormt, op welke manier ook, een inbreuk die door artikels L.335-2 en volgende van het Wetboek Intellectuele Eigendom wordt bestraft. De niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreden kan inroepen. Bovendien kunnen de eigenaars van de gekopieerde Inhoud een rechtszaak aanspannen tegen de overtreder.

 

Verklaring jegens de Franse nationale commissie voor informatica en vrijheden (Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL)

Overeenkomstig de Franse wet 78-17 van 6 januari 1978 (gewijzigd door wet 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens) inzake de gegevensbescherming en persoonsgegevens, heeft deze website niet het voorwerp uitgemaakt van een verklaring bij de Nationale commissie informatica en vrijheden (dispensatie D-007).
 
Onderhavige voorwaarden van de website www.unipex.com vallen onder de Franse wetgeving. Elke betwisting of elk geschil dat kan voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering hiervan vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken waarvan de maatschappelijke zetel van het bedrijf afhangt. De referentietaal voor het afhandelen van eventuele geschillen is het Frans.

 

Persoonsgegevens:

Globaal gezien hoeft u uw persoonlijke gegevens niet door te geven wanneer u onze website www.unipex.com bezoekt.
 
Er zijn echter enkele uitzonderingen. Voor het geven van 'Smart Alert' informatie die door onze website wordt aangereikt, dient u ons uw e-mailadres door te geven. U kunt dit weigeren. In dit geval kunt u geen 'Smart Alert' ontvangen. Indien u zich wenst uit te schrijven van de "smarte alerte", gelieve dit per e-mail te doen aan het adres communications@unipex.com.
 
Tot slot kunnen wij automatisch bepaalde gegevens verzamelen over u wanneer u op onze website surft, met name: informatie over het gebruik van onze website, zoals de zones die u bezoekt en de services waartoe u toegang hebt, uw IP-adres, het type browser en hoelang u de site bezocht hebt. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden om de kwaliteit van de diensten wie wij u aanbieden te verbeteren. De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

 

Ethics :

If you have witnessed practices that do not respect the Company's values and ethics and wish to report these activities to the Company's management, please send a complaint to the following e-mail address: ethique@unipex.com.

The complaint will then be handled internally by Management. We ask you to specify your identity, those of the persons concerned by the practices criticized as well as the details of the practices in order to be able to open an investigation. Unipex guarantees the confidentiality of the whistleblower and the principle of non-retaliation.